КОНСАЛТИНГ

Консалтинг повного циклу, від індивідуального консультування до проведення перспективного аналізу компанії, дозволяє:

 • Визначити основні причини економічних проблем компанії
 • Виходити з кризи без втрат
 • Привести компанію до успіху, визначивши унікальну стратегічну лінію розвитку
 • Отримати цілісну і точну інформацію про стан справ на підприємстві

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

Проектування і впровадження ефективної системи управління передбачає визначення формули ефективності бізнесу (системи індикаторів, показників, на основі яких можна оцінювати стан бізнесу). Крім того, ефективна система управління передбачає наявність оптимальної системи розподілу функцій, повноважень, відповідальності, а також налагодженої системи мотивації персоналу.

Під час управлінського консалтингу оптимізується система бізнес-процесів, а також структурно-функціональна схема, впорядковується інформаційний обмін та документообіг між підрозділами підприємства, яке консультується.

HR-КОНСАЛТИНГ

Людський чинник відіграє першочергову роль у реалізації стратегій і поставлених перед компанією завдань. І тільки адекватні та ефективні співробітники дають можливість керівнику рухатися вперед і досягати результату.

В рамках бюджету компанії витрати на персонал становлять досить значну частину. Їхня величина може сягати від 15 до 70% загального бюджету витрат компанії. На жаль, не завжди ефективність персоналу відповідає витратам на нього.

Різновиди послуг:

Оцінка персоналу/асесмент центр (assessment center)

 • Метод комплексної оцінки персоналу.

  На сьогодні асесмент-центр – один із найточніших методів оцінки компетенцій співробітників.

  Застосовується для того, щоб:

  • Визначити відповідність професійних і особистісних якостей співробітників профілю посади

  • Перевірити відповідність рівня співробітника вакантній посаді перед призначенням на управлінську позицію

  • Виявити найперспективніший напрям для розвитку співробітника, потенціал розвитку і скласти індивідуальний план розвитку

  • Підвищити точність первинної оцінки при підборі персоналу

  • Відібрати кандидатів для участі у програмі «Кадрового резерву»

  Існують 3 варіанти проведення асесмент-центру:

  1 варіант — КЛАСИЧНИЙ

  Асесмент-центр проводить група зовнішніх консультантів, які є експертами в цій галузі.

  2 варіант — «ЗРОБИ САМ», або DIY (DO IT YOURSELF).

  Зовнішні експерти розробляють кейси під вимоги клієнта і проводять навчання за процедурою асесмент-центру. Надалі замовник сам здійснює оцінку персоналу.

  3 варіант – ЗМІШАНИЙ.

  Формується експертна група з зовнішніх консультантів і представників замовника (HR-департаменту та відповідних напрямів бізнесу). Розробка матеріалів для оцінки і проведення самої оцінки персоналу здійснюються спільними зусиллями.

  Методологія асесмент-центру передбачає:

  • Тестування

  • Інтерв’ю

  • Ділові ігри

  • Оцінку персоналу за методом «360 градусів»

Розробка моделі компетенцій

 • Компетенція — особистісна здатність співробітника вирішувати певний клас професійних завдань.

  Модель компетенцій — набір компетенцій, необхідних для успішного виконання конкретної роботи у певній організації. Модель компетенцій передбачає наявність різних знань, умінь, навичок та індивідуально-особистісних характеристик. Описується у формі індикаторів поведінки, адаптованих під різні рівні посад.

  Завдання — встановити стандарти для співробітників, необхідні для реалізації стратегії компанії.

  Компетенції у моделі компанії можуть поділятися на:

  • корпоративні

  • управлінські

  • функціональні

  Застосовується для того, щоб:

  • Підбирати персонал з метою залучення відповідних кандидатів на посади

  • Щорічно проводити оцінку (атестацію) персоналу. Використовується як ідеальна основа – «план», із яким порівнюють «факт», що дозволяє відійти від суб’єктивної оцінки співробітника

  • Об’єктивно приймати рішення про ротацію та розвиток персоналу

  • Розробити комплексний план навчання співробітників

  • Формувати і розвивати кадровий резерв

  Етапи розробки моделі компетенцій:

  1. Підготовчий етап

  Встановлення цілей і завдань проекту, планування проекту, створення команди для збору й аналізу інформації.

  2. Розробка моделі компетенцій

  Збір інформації, визначення критеріїв ефективності та цільових поведінкових характеристик для кожного рівня вияву компетенцій, проектування моделі компетенцій.

  3. Запуск моделі в роботу

Технологія “Управління по цілями”, МВО

 • «Управління за цілями» полягає у визначенні конкретних цілей і обранні ключових напрямів діяльності компанії на певний період часу.

  Застосовується для того, щоб:

  • Систематизувати процес управління з метою підвищення результативності діяльності компанії

  • Організувати процес узгодження цілей всередині організації так, щоб керівництво компанії і співробітники поділяли цілі та розуміли, що вони означають для організації

  • Здійснювати моніторинг просування організації на шляху до досягнення поставлених цілей

  Технология МВО позволяет:

  • Сконцентрувати зусилля всіх підрозділів на досягненні стратегічних цілей компанії

  • Кількісно оцінювати ступінь досягнення поставлених цілей

  • Своєчасно здійснювати необхідні коригувальні дії, спрямовані на поліпшення фінансового стану та підвищення загальної результативності роботи

  • Забезпечити прозорість зв’язку діяльності окремих підрозділів із загальними результатами діяльності компанії

  • Виявляти й аналізувати конкретні причини відхилень від визначених цілей

  • Забезпечити відповідність організаційної культури, компетенцій і навичок персоналу довгостроковим стратегічним цілям організації

  • Створити ефективну систему мотивації персоналу компанії

  • Запровадити автоматизовану систему, яка підтримує технологію «управління за цілями»

  Методологія:

  • Розробка концепції та моделі управління на підставі довгострокових стратегічних цілей компанії

  • Розробка методології «управління за цілями» (проектування і впровадження необхідних регламентів і документів)

  • Упровадження корпоративного управління бізнес-процесами та проектами як частини системи «управління за цілями»

  • Забезпечення стратегічної відповідності організаційної культури, кваліфікації, компетенцій і навичок персоналу довгостроковим стратегічним цілям

  Під час проекту проводиться необхідне корпоративне навчання

Ключові показники ефективності, (KPI)

 • Ключові показники ефективності — показники діяльності підрозділу (організації), які допомагають організації в досягненні стратегічних і тактичних (операційних) цілей. Використання ключових показників ефективності дає організації можливість оцінити свій стан і допомогти в оцінці реалізації стратегії. KPI оцінюють як результативність, так і ефективність діяльності співробітника.

  Застосовується для того, щоб:

  • Формалізувати очікувані результати за конкретними цілями, а також якість виконання бізнес-процесів

  • Контролювати й оцінювати ділову активність співробітників, підрозділів і компанії в цілому

  • Своєчасно коригувати цілі або плани діяльності співробітників, підрозділів і компанії в цілому

  Методологія:

  • Визначення стратегічних цілей компанії/організації

  • Створення «дерева цілей» і визначення ключових бізнес-процесів

  • Визначення конкретних і вимірних KPI

Мотивація оріентована на результат (ROM)

 • Побудова системи матеріальної мотивації (змінної частини), що підтримує досягнення цілей компанії, на підставі «управління за цілями» (МВО) і ключових показників ефективності (KPI).

  Застосовується для того, щоб:

  • Підвищити орієнтацію на результат і залучення персоналу до досягнення цілей компанії

  • Створити прозору і зрозумілу систему розрахунку змінної частини

  • Знизити непродуктивні витрати на оплату праці

  Методологія:

  • Визначаються цілі й завдання клієнта щодо змінної частини матеріальної мотивації

  • Розробляються індивідуальні карти ефективності на підставі МВО і KPI

  • Створюється система розрахунку змінної частини матеріальної мотивації

  • Передавання клієнту інструментарію і документації

  • Супровід клієнта

  Під час проекту проводиться необхідне корпоративне навчання

Створення корпоративного університету

 • Корпоративний університет – підрозділ компанії, що забезпечує систему навчання персоналу компанії, яка поєднує в собі як навчальні модулі, викладання яких забезпечують фахівці компанії, так і адаптовані модулі зовнішніх провайдерів навчання. Компетентність персоналу стає все більш важливим фактором розвитку сучасного бізнесу, оскільки створює для компанії конкурентні переваги на різних ринках.

  Якісна корпоративна система навчання відповідає таким параметрам:

  • Працює в рамках єдиної ідеології й стратегії розвитку компанії

  • Ґрунтується на цінностях та компетенціях, прийнятих у компанії

  • Діє єдина концепція і методологія навчання співробітників

  • Охоплює фахівців усіх рівнів

  Застосовується для того, щоб:

  • Формувати систему навчання, орієнтовану на підтримку стратегії компанії

  • Розробити та реалізувати єдині та результативні підходи до навчання і розвитку в масштабах корпоративної системи навчання

  • Створити умови для внутрішньокорпоративного професійного спілкування та консолідації корпоративних знань

  • Зберегти і транслювати корпоративні цінності та рівень компетенцій

  Переваги корпоративного університету:

  • Системний підхід, який забезпечує найбільшу ефективність навчання

  • Дозволяє своєчасно адаптувати систему навчання відповідно до можливих змін у компанії і на ринку

  • У корпоративному університеті до викладання залучають менеджерів і внутрішніх експертів компанії, які знають бізнес ізсередини. Навчання має прикладний характер і враховує стратегічний розвиток компанії та формування єдиної культури управління

  • Компанії, які створили у себе корпоративний університет, є привабливішими роботодавцями для співробітників, орієнтованих на розвиток

  Етапи створення корпоративного університету:

  • Формалізація бачення керівництва компанії щодо вимог до компетенції персоналу (на підставі стратегії розвитку) і відповідно системи навчання співробітників

  • Розробка концепції корпоративного університету

  • Створення навчально-методичної частини (на підставі моделі компетенцій)

  • За необхідності проведення оцінки персоналу (асесмент-центр) і розробка індивідуальних планів розвитку співробітників

  • Упровадження розробленої системи навчання та розвитку персоналу

  • Проектний супровід

МАРКЕТИНГОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Сьогодні необхідною умовою успіху в бізнесі є ефективна система маркетингу. Ефективність маркетингу залежить від того, наскільки компанія прибуткова в цілому і як успішно їй вдається управляти ринковою поведінкою своїх існуючих і потенційних клієнтів. Практична користь маркетингового консалтингу полягає у підвищенні прибутковості компанії, яке досягається за допомогою розробки і впровадження комплексу проектів, що забезпечують результативний вплив компанії на ринок і задоволення споживачів.

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ – систематичний аналіз потреб і запитів ключових споживчих груп, мета якого – забезпечити конкурентну перевагу компаній.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ (тактичний) – конкретна програма дій компанії з організації ефективної дистриб’юторської, збутової, комунікаційної політики з метою просування товарів на споживчих ринках.

Різні напрями маркетингового консалтингу взаємопов’язані й становлять єдину систему маркетингу, при цьому можуть бути реалізовані окремо, за найактуальнішими для компанії напрямами.

Ми розробимо стратегічний маркетинг-план з урахуванням специфіки бізнесу та індивідуальних особливостей конкретного клієнта, спираючись на актуальні потреби ринку та унікальні для вас ключові чинники успіху.

Ми створимо план дій щодо реалізації маркетингової стратегії з чітким визначенням завдань, конкретним планом-графіком маркетингових заходів, із визначенням оптимального бюджету, очікуваних результатів і контрольних показників для оцінки ефективності реалізації.

Ми зацікавлені у вашому успіху і пропонуємо подальший консультаційний супровід реалізації маркетинг-плану.

За необхідності ми навчимо ваших співробітників ефективному використанню розроблених інструментів маркетингу для самостійної роботи та отримання максимальних практичних результатів у бізнесі.

Різновиди послуг:

Маркетинговый аудит

 • Метод Оцінки ефективності стратегії компанії

  Застосовується для того, щоб:

  • Визначити відповідність маркетингової стратегії і плану заходів загальної стратегії компанії

  • Перевірити ефективність заходів, які проводяться (аудит вартості та результативності маркетингових активностей)

  • Оцінити людські ресурси у відділі маркетингу (їх компетенції й компетентність) у цілому та щодо конкретних завдань бізнесу

  • Відкоригувати стратегічні цілі й плани дій, враховуючи динамічно мінливі умови на ринку і внутрішні ресурси компанії

  Етапи:

  Уточнення стратегічних цілей. Методи:

  • Інтерв’ю з керівництвом, анкетування

  • Інтерв’ю з менеджерами з маркетингу

  • Бізнес-сесія на розуміння цілей у команди топ-менеджерів

  Аудит існуючих заходів. Методи:

  • Інтерв’ю з менеджерами з маркетингу

  • Аналіз продажів до і після заходів

  • Аналіз цінової ефективності (повернення інвестицій по заходах)

  • Аналіз відповідності інвестицій у маркетингові активності існуючими цінами на ринку (ATL- і BTL-активності

  Оцінка маркетингової структури на підприємстві. Методи:

  • Інтерв’ю з менеджерами з маркетингу і продажів

  • Асесмент-центр

  Результат:

  «Аналітичний звіт із виявленням нераціонального використання інвестицій і ресурсів та визначенням потенційних зон для поліпшення. Звіт складається з набору обґрунтованих рекомендацій»

Створення маркетиноговоі стратегії

 • Застосовується для того, щоб:

  • Оптимізувати економічну діяльність компанії

  • Підвищити прибутковість бізнесу

  • Розробити план розвитку компанії в довгостроковій перспективі

  Сюди входять:

  • Уточнення стратегічних цілей

  • Аналіз конкурентного середовища

  • Пошук і аналіз потенційного покупця: його психодемографічний опис

  • Визначення ключового асортименту та опис товарної пропозиції (визначення ключової унікальності для позиціонування), оптимізація товарного портфеля

  • Розробка стратегії позиціонування, визначення конкурентних переваг

  • Розробка продуктової й цінової стратегії

  • Формування стратегії збуту (поканальних фокусів, враховуючи специфіку споживання і бізнес-цілі)

  • Розробка і супровід упровадження стратегії просування: основне ключове повідомлення/Big Idea, просування за методом 360 градусів, формування ставлення до марки, корпоративний PR, розробка трейд-маркетингових програм для стимулювання попиту

  • Визначення ключових показників ефективності діяльності маркетингу (показники продажів, рівень «здоров’я» торговельної марки і компанії і т. ін.

  Методи:

  • Маркетингові дослідження (анкетування, дані роздрібного аудиту, польові візити та ін.)

  • Бізнес-сесії, мозкові штурми

  • Робота в робочих групах, створених із фахівців-консультантів і співробітників компанії

  Результат:

  Маркетингова стратегія, сформульована за SMART із визначенням ресурсів і плану дій

Формування відділу маркетингу

 • Застосовується для того, щоб:

  • Створити або «перезавантажити» відділ маркетингу, який буде задовольняти стратегічним цілям компанії

  • Обрати ефективну і функціональну структуру управління маркетингом

  Сюди входять:

  • Аудит існуючого відділу

  • Асесмент персоналу. Мета оцінки: визначити рівень компетентності персоналу; уточнити, наскільки співробітники розуміють стратегічні цілі компанії і цілі своєї посади

  • Формування/уточнення функцій і завдань відділу маркетингу

  • Побудова управлінської структури відділу: опис посадових інструкцій, мотивації і системи KPI

  • Навчання співробітників як спеціальним маркетинговим знанням, так і новим прогресивним маркетинговим інструментам

  Результат:

  Організаційна структура маркетингового відділу, що відповідає цілям бізнесу, з описом посадових обов’язків і принципів мотивації

Маркетинговий супровід

 • Маркетиговий супровід/консалтинг реалізації комплексу маркетингу/маркетинг на аутсорсингу

  Застосовується для того, щоб:

  • Супроводжувати впровадження маркетингової стратегії

  • Оперативно й ефективно реагувати на зміни

  • Управляти маркетингом компанії в умовах обмежених людських і матеріальних ресурсів

  Результат:

  Реалізація маркетингового плану і досягнення запланованих показників KPI

НАШІ ПРОЕКТИ

ОТРИМАТИ
ІНФОРМАЦІЮ

  What is 1 x 1 ?